Totale uitverkoop: -50% op alles | OP = OP

Search
Close this search box.

Wedstrijdregelement

1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die CHARELTJE, met adres te B-8600 Diksmuide, Grote Markt 15/2, organiseren via het internet. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

  

2. Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

  • De personeelsleden en de bestuurders van CHARELTJE en haar gelieerde vennootschappen,
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. CHARELTJE houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door CHARELTJE opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

CHARELTJE kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door CHARELTJE voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

 

3. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting uit de CHARELTJE-collectie.

 

4. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

 

5. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

 

6. Een deelnemer kan maximum één maal aan een wedstrijd deelnemen. Indien ondanks het verbod toch meerdere malen wordt deelgenomen, zal enkel de eerste deelname in aanmerking genomen worden. Dit impliceert ook dat er per deelnemer maximum één prijs per wedstrijd kan gewonnen worden.

 

7. Indien een deelnemer een reis wint, wordt die deelnemer evenals zijn gezinsleden bovendien voor een termijn van een jaar na bevestiging van het winnen van de reis uitgesloten van deelname aan iedere andere wedstrijd (mede) georganiseerd door CHARELTJE waarbij een reis kan gewonnen worden.

 

8. CHARELTJE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. CHARELTJE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs of de wedstrijd.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Indien een prijs verstuurd wordt, kan CHARELTJE niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan CHARELTJE eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

Prijzen moeten worden afgehaald tussen de op het wedstrijdformulier voorziene data. Buiten deze date zullen geen prijzen meer worden uitgereikt of overhandigd.

 

9. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Uitslagen en beslissingen van CHARELTJE en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 

10. CHARELTJE kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van CHARELTJE ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan CHARELTJE niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

 

11. De winnaars van de wedstrijd verlenen CHARELTJE de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van CHARELTJE. De klant geeft door deel te nemen aan de wedstrijd toestemming aan CHARELTJE om de door hem/haar ingezonden/geposte foto’s te gebruiken voor online en offline publicatie -en marketingdoeleinden, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking. De klant die de foto heeft ingezonden/gepost garandeert dat alle personen die worden afgebeeld op de foto hun toestemming hebben verleend voor gebruik van de foto door CHARELTJE voor publicatie -en marketingdoeleinden. Indien minderjarige of onbekwame personen worden afgebeeld garandeert de klant dat de toestemming van de ouders/voogd werd verleend voor gebruik van de foto door CHARELTJE voor publicatie -en marketingdoeleinden. De klant, noch andere afgebeelde personen, kunnen hiervoor aanspraak maken op enige vergoeding.

 

12. CHARELTJE kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

 

13. Spam en spamfilters 

CHARELTJE verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van CHARELTJE ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege CHARELTJE ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt. CHARELTJE kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien e-mails, verstuurd door CHARELTJE, aanzien worden als spam of als ongewenste post. CHARELTJE beschouwt dergelijke e-mails steeds als correct verstuurd zijnde naar de deelnemer. In sommige gevallen kan de deelnemer de e-mailadressen afkomstig van CHARELTJE toevoegen in zijn/haar adresboek om dit probleem te vermijden.

Scroll naar boven