Totale uitverkoop: -50% op alles | OP = OP

Search
Close this search box.

Disclaimer

Het gebruik van onze website gaat steeds
gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald worden in deze Disclaimer,
Verkoopsvoorwaarden, de Privacy Verklaring en alle andere rechten en plichten
die duidelijk op de website vermeld staan. Het geheel van deze teksten zijn
onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Chareltje, als voor jou, de
Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je
uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van
toepassing zijn.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze algemene voorwaarden,
voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk
vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de
clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing
van alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.


    1. Wie zijn wij?

De webshop www.chareltje.be is een initiatief van:

Britt De Roy (hierna Chareltje)
Ijzerlaan 24
B- 8600 Diksmuide

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0628.483.883
E-mail: shop@chareltje.be
Telefoon: +32 484 58 03 51

Contacteer ons gerust indien verdere vragen of opmerkingen; wij beloven jou een
spoedig antwoord!


    2. Onze website


2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig
is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig
zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te
garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze
maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat
wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen,
onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het
bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak.

We hebben het recht om de toegang tot onze website ten allen tijde te beperken
en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande
waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit
verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.


2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van onze website wordt grotendeels door ons bepaald. Wij besteden de
grootste zorg aan de informatie op de website. Dit wil zeggen dat we de nodige
maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel als
mogelijk te houden, zelfs al wordt de informatie aangeleverd door derde
partijen. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen
of verwijderen.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze
website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende
accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe
en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op
onze website.

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende
wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of
eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig
mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we
overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering van de informatie.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze
website gebeurt steeds op eigen risico. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk
zijn en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer
systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van
Gebruiker.

2.3 Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid met betrekking tot de
manier waarop wij onze website aanbieden. Dit betekent dat je ten allen tijde
moet onthouden van handelingen die een schadelijke impact op de goede werking
en veiligheid van de website en het gebruik ervan tot gevolg hebben. Zo mag de
website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of gebruikt
worden om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg aangeraden om onze website niet te gebruiken voor de
verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan
toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals
computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van
ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail,
spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen
die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op
gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk
en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief
schade veroorzaakt aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet
hij Chareltje vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.


    3. Links naar andere websites


De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde
websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link
betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website
bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk
voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming.
Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer
aansprakelijk stellen voor enige schade.

Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan
om aandachtig de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van deze andere
websites door te nemen.


    4. Intellectuele eigendom


Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De
bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan
alle rechthebbende partijen, zijnde Chareltje en derde partijen. Onder inhoud
verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën,
notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door
het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en
andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter
van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en
databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt
eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van
onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief,
niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader
worden gebruikt. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken
van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals
beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.
Chareltje hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft
hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen.
Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.


    5. Verwerking persoonsgegevens


De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien
van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten.
Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het
opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk
op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen
uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy
statement, te consulteren via de website van Chareltje.


    6. Algemene bepalingen omtrent de
Algemene Voorwaarden.Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten ten
allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan
zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding
tot enige vorm van schadevergoeding.

Indien wij daarenboven een schending van onze Algemene Voorwaarden door de
Gebruiker vaststellen, hebben wij het recht om alle mogelijke maatregelen ter
sanctionering en remediëring te nemen. Zo kunnen we jouw inhoud steeds geheel
of gedeeltelijk verwijderen of aanpassen, en jou de toegang tot de website en
Gebruikersprofiel ontnemen. Wij kunnen dit zonder meer en onaangekondigd doen.
Dergelijke maatregelen kunnen nooit tot onze aansprakelijkheid leiden, noch tot
enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief
beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle
geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van
Chareltje, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan
de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Chareltje haar
zetel heeft.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben
op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk
geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige
bepaling van gelijkaardige strekking.

De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter
illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.


    7. Help onze website verbeteren!


Het mag duidelijk zijn, onze website is volledig gericht op
gebruiksvriendelijkheid. We stellen iedere hulp ter verbetering van onze
website zeker op prijs en vragen je zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen,
vragen en tips door te sturen. Wij verwachten jouw inbreng op shop@chareltje.be© 2016 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom
(http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden,
privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege
auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld
zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen
(contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten
blijven dus behouden.

 

Scroll naar boven